Home / Algemene voorwaarden
v

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsverklaringen. In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Essendiéras : SARL Domaine d’ Essendiéras en de aan deze onderneming gelieerde ondernemingen, die aan één of meerdere personen tegen betaling accommodatie aanbieden.
 2. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Essendiéras zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden accommodatie.
 3. Huurder(s):
 4. de wederpartij van Essendiéras;
 5. degene te wiens behoeve en met wiens instemming de huurovereenkomst is afgesloten, of
 6. degene die, overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden, in de plaats is getreden van de oorspronkelijke wederpartij van Essendiéras..

Artikel 2 – Totstandkoming huurovereenkomst.

 1. De huurovereenkomst komt tot stand zodra de huurder(s) het aanbod van Essendiéras heeft/hebben geaccepteerd. Deze acceptatie kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. 2. Het aanbod van Essendiéras is vrijblijvend en kan zonodig door Essendiéras worden herroepen. Deze herroeping kan geschieden tot maximaal 48 uur na aanvaarding door de huurder(s).

Artikel 3 – Betaling.

 1. Direct na het totstandkomen van de huurovereenkomst dient binnen 14 dagen een aanbetaling te worden gedaan die gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen huursom, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het restant van de huursom dient uiterlijk 42 dagen vóór de dag van aankomst te zijn bijgeschreven op één van de bankrekeningen van Essendiéras, dan wel contant bij Essendiéras zijn voldaan, ten bewijze waarvan een voor ontvangst getekende rekening/kwitantie moet kunnen worden overlegd.
 3. Bij niet tijdige betaling kan – na sommatie en na verstrijking van de in de sommatie gestelde termijn – de huurovereenkomst door of namens Essendiéras met onmiddellijke ingang worden opgezegd; in voornoemd geval zullen de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 10 van toepassing zijn.
 4. Indien de huurovereenkomst binnen 42 dagen voor aankomst tot stand komt, dient direct de gehele huur-/reissom te worden voldaan.

Artikel 4 – Huursom.

 1. De gepubliceerde huursom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven.
 2. De op de site gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze Essendiéras bekend waren ten tijde van publicatie.

Artikel 5 – Waarborgsom

 1. Voorafgaande aan het verblijf in de bij Essendiéras gehuurde accommodatie dient/dienen de huurder(s) een waarborgsom aan Essendiéras te verstrekken. De waarborgsom wordt binnen twee weken na vertrek weer gerestitueerd onder eventuele aftrek van kosten voor door huurder(s) aangebrachte schade of vermissing van de accommodatie toebehorende goederen.
 2. De borg bedraagt 500 Euro voor de huur van een gîte of chalet. De borg bedraagt 100 Euro voor de huur van een kamer, suite, appartement of campingplaats.
 3. De betaling van de borg vindt plaats door middel van een pre autorisatie op een credit card of bankpas. Het bedrag wordt op de kaart geblokkeerd maar niet direct afgeschreven.

Artikel 6 – Bijkomende kosten.

Eventuele ‘bijkomende kosten’ dienen op de dag van vertrek te worden voldaan.

Artikel 7 – Informatie.

 1. Alle benodigde gegevens voor het sluiten van de huurovereenkomst en de uitvoering daarvan zullen door de huurder(s) en de eventuele reisgenoot/reisgenoten aan Essendiéras worden verstrekt.
 2. Bij vertrek naar, terugkomst uit en gedurende het verblijf in het gehuurde object dient/dienen de huurder(s) in het bezit te zijn van de benodigde (reis) documenten, zoals een geldig paspoort, een toeristenkaart (waar toegestaan) en eventueel rijbewijs en groene kaart. 3. Indien huurder(s) de reis niet (geheel) kan/kunnen maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/hun rekening.

Artikel 8 – Wijzigingen door de huurder(s).

 1. Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan het aanbod van Essendiéras vereist de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Essendiéras.
 2. Tot 28 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf kan/kunnen huurder(s) wijziging in de huurovereenkomst verzoeken. Deze wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht. Voorwaarde hierbij is, dat de huurder(s) de gewijzigde huursom voldoet/voldoen conform de regeling zoals genoemd in artikel 3, eventueel onder aftrek van reeds betaalde gelden. Huurder(s) is/zijn voorts gehouden de wijzigingskosten ad € 40,- per boeking plus eventuele, voor de verlangde afwijking of toevoeging gemaakte communicatiekosten te betalen.
 3. Over de verzochte wijziging als genoemd in lid 1 zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal mondeling of schriftelijk worden toegelicht.
 4. Vanaf 28 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf zal wijziging niet mogelijk zijn.
 5. Wanneer een verzoek om een wijziging, als bedoeld in lid 1, wordt afgewezen en huurder(s) handhaaft/ handhaven desondanks zijn/hun verzoek tot wijziging, dan zal dit door Essendiéras als een annulering van de reisovereenkomst worden beschouwd en zullen de annuleringsvoorwaarden, overeenkomstig artikel 10 van toepassing zijn.

Artikel 9 – In-de-plaatsstelling.

 1. Mocht(en) één huurder of meerdere huurders verhinderd zijn aan de reis deel te nemen, dan kan/kunnen deze huurder(s) op verzoek worden vervangen door een andere persoon c.q. door andere personen; hierbij gelden de in lid 2 vermelde voorwaarden.
 2. Voorwaarden ten aanzien van de in lid 1 bedoelde in-de-plaatsstelling:
 3. de andere persoon (personen) voldoet/voldoen aan alle voorwaarden, die aan de huurovereenkomst verbonden zijn en daaruit voortvloeien.
 4. het verzoek dient uiterlijk 7 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf te zijn ingediend, dan wel zoveel eerder dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht c.q. uitgevoerd.
 5. voorwaarden van overige bij de uitvoering betrokken dienstverleners mogen niet conflicteren met de in-de-plaatsstelling.
 6. De huurder(s) en plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke huurder(s) is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Essendiéras voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom alsmede de verdere kosten die volgens deze huurvoorwaarden voor rekening van de huurder(s) komen.

Artikel 10 – Annulering door huurder(s).

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder(s), worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 1. bij annulering tot 42 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het aanbetalingsbedrag;
 2. bij annulering vanaf 42 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het volledige factuurbedrag.

Artikel 11 – Opzegging door Essendiéras.

 1. In het geval van gewichtige of buitengewone omstandigheden (brand, natuurrampen, oorlogsgeweld, etc.) kan Essendiéras de huurovereenkomst opzeggen, hetgeen direct aan huurder(s) zal worden meegedeeld.
 2. Essendiéras zal in geval van annulering als genoemd in lid 1 trachten een alternatief aan te bieden in de vorm van een gelijkwaardige accommodatie. Is dit niet mogelijk, of accepteert/accepteren de huurder(s) het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van de volledige huursom plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de annulering zal niet door Essendiéras worden vergoed.
 3. Opzegging wegens over- of dubbelboeking wordt Essendiéras toegerekend.

Artikel 12 – Wijziging door Essendiéras.

 1. Essendiéras heeft het recht de huurovereenkomst te wijzigen bij omstandigheden als bedoeld in artikel 11, lid 1.
 2. Indien bij aankomst van huurder(s) in de accommodatie blijkt, dat een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend, dan zal Essendiéras zich inspannen om passende, alternatieve regelingen te treffen.
 3. Als een wijziging Essendiéras kan worden toegerekend en huurder(s) hierdoor schade lijdt/lijden, is Essendiéras verplicht die schade te vergoeden; het schadebedrag zal de totale huursom echter nimmer te boven gaan. Wijzigingen door over- of dubbelboeking worden Essendiéras toegerekend. Indien de oorzaak van de wijziging aan huurder(s) kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van huurder(s).

Artikel 13 – Aansprakelijkheid.

 1. Huurder(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met name voor beschadigingen aan of vermissing van eigendommen van Essendiéras.
 1. Essendiéras is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 11, 12, 14, 15 en 16.
 2. Essendiéras is niet gebonden aan fouten en vergissingen op haar site of andere publicaties.
 3. Essendiéras draagt geen verantwoordelijkheid voor journalistieke publicaties, teksten, foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden wordt uitgegeven.

Artikel 14 – Overmacht en verlening van hulp en bijstand.

 1. Essendiéras is niet aansprakelijk voor het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het geval dat de door Essendiéras ingeschakelde dienstverleners, waarvan Essendiéras afhankelijk is, nalatig blijven.
 2. Essendiéras zal in moeilijkheden verkerende huurder(s) hulp bieden, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt.
 3. Is/zijn de tekortkoming(en) in de uitvoering van de huurovereenkomst aan Essendiéras toe te rekenen, dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Essendiéras komen; het schadebedrag zal de totale huursom echter nimmer te boven gaan. De kosten komen voor rekening van huurder(s) indien de oorzaak van de tekortkoming(en) aan de huurder(s) is/zijn toe te rekenen.

Artikel 15 – Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Essendiéras.

1.Essendiéras aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend aan de huurder(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de beheerder volgens verdrag en/of wet.

 1. Indien Essendiéras jegens huurder(s) aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom.
 2. De in lid 1 opgenomen uitsluiting en/of beperking van de aansprakelijkheid van Essendiéras geldt ook ten behoeve van werknemers van Essendiéras en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 16 – Verplichtingen van huurder(s).

 1. De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Essendiéras. Huurder(s) is/zijn, jegens Essendiéras aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte schade of vermissingen.
 2. Het is huurder(s) niet toegestaan, de accommodatie met meer personen te bewonen dan het maximale toegestane aantal, zoals genoemd in de omschrijving van de accommodatie. Overschrijding van dit aantal kan verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat.
 3. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de gehuurde accommodatie daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door Essendiéras van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.
 4. Huurder(s) is/zijn verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de huurovereenkomst, die ter plaatse door hem/hen wordt/worden geconstateerd, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de directie van Essendiéras.

Artikel 17 – Rente en incassokosten.

De huurder(s) die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Essendiéras heeft/hebben voldaan, is/zijn over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand vertraging. Voorts is/zijn hij/zij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,-.

Artikel 18 – Reclames en geschillen.

Als een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de huurovereenkomst als bedoeld in artikel 17, lid 4 leidt tot een klacht, dan dient deze voor zover mogelijk op de plaats van bestemming en zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij Essendiéras. Essendiéras zal direct streven naar passende oplossingen. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in eigen woonplaats opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Essendiéras.

KVK: Perigueux B 438 655 110
Vestigingsadres: Domaine d’Essendiéras, 24160, Saint Médard d’Excideuil, France

24160 St. Médard d’Excideuil
Dordogne France

info@essendieras.fr

+33 (0)5 53 55 34 34